img
img
img
img
img
img
การจัดการเรียนรู้

การจัดหลักสูตร (Curriculum Organization) แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอรรถวิทย์

ระดับปฐมวัย ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1 - 3 มีแผนการเรียน 1 สายแผนการเรียน ได้แก่

 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)

ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีแผนการเรียน 2 สายแผนการเรียน ได้แก่

 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)
 • แผนการเรียนสามัญ Regular Program (RP)

ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีแผนการเรียน 2 สายแผนการเรียน ได้แก่

 • แผนการเรียนวิทย์-คณิต ภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive Science Math English Program (ISME)
 • แผนการเรียนสามัญ Regular Program (RP)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง โรงเรียนอรรถวิทย์ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมด้านอภิบาล และส่งเสริมศาสนกิจ
 • กิจกรรรมการอ่าน
 • กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • กิจกรรมดนตรีและการแสดง
 • กิจกรรมชุมนุม
 • กิจกรรมแนะแนว
 • กิจกรรมลูกเสือ
 • กิจกรรมนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ : 02-744-8818-19 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้ที่งานธุรการ และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน